RubyKaigi 2018

Sendai International Center, Miyagi, Sendai, Japan