RubyKaigi 2013

RubyKaigi 2013

team

 • Shintaro Kakutani

  organizing director

  Shintaro Kakutani

 • Masayoshi Takahashi

  organizer

  Masayoshi Takahashi

 • Akira Matsuda

  organizer

  Akira Matsuda

 • Koji Shimada

  organizer

  Koji Shimada

 • Urabe Shyouhei

  organizer

  Urabe Shyouhei

 • Paul McMahon

  organizer

  Paul McMahon

 • Yoji Shidara

  kaigifreaks honcho

  Yoji Shidara

 • Norio Suzuki

  kaigifreaks

  Norio Suzuki

 • Jun Ohwada

  kaigifreaks,
  communication honcho

  Jun Ohwada

 • Koiwa Hidekazu

  kaigifreaks,
  networking honcho

  Koiwa Hidekazu

 • Ippei Ogiwara

  kaigifreaks

  Ippei Ogiwara

 • Mayuko Sekiya

  designer

  Mayuko Sekiya

 • Gentaro Terada

  rubykaigi.org

  Gentaro Terada

 • Ryunosuke Sato

  rubykaigi.org

  Ryunosuke Sato

 • Yutaka Tachibana

  Staff

  Yutaka Tachibana

 • Hiroshi Yoshida

  Staff

  Hiroshi Yoshida

 • Asami Imazu

  Staff

  Asami Imazu

 • Chris Salzberg

  Staff

  Chris Salzberg

 • Hironori Oba

  Staff

  Hironori Oba

 • Aki Tagaki

  Staff

  Aki Tagaki

 • Mahito Ogura

  Staff

  Mahito Ogura

 • Ma

  KaigiFreaks

  Ma

 • Yusuke Takahashi

  Staff

  Yusuke Takahashi

 • Wakana Odagiri

  Staff

  Wakana Odagiri