RubyKaigi2022 logo RubyKaigi2022 logo

RubyKaigi 2022 is over. Thank you everyone who made it.
See you at RubyKaigi 2023 in Matsumoto!

Keynote Speakers

  • Yukihiro "Matz" Matsumoto
  • Alan Wu
  • Yuta Saito