RubyKaigi 2020

Matsumoto Performing Arts Centre
(まつもと市民芸術館), Nagano, Japan

Keynote speakers

  • Yukihiro "Matz" Matsumoto
  • Alan Wu
  • Soutaro Matsumoto